Adverbia

Napsal uživatel pavlik dne So, 11/16/2019 - 19:19

Adverbia jsou nesklonná slova různého původu. Jsou nejčastěji odvozena z adjektiv, někdy pocházejí např. z předložek:

  • adverbia z předložek: ἄνω ("nahoru, nahoře"), κάτω ("dolů, dole") atd.
  • adverbia z adjektiv: εὐθέως ("přímo, hned"), πρῶτον ("poprvé"), ἄλλῃ ("jinak"), μίκρον ("trošku") atd.

Studium adverbií lze omezit na přehled slovní zásoby, ale protože řada adverbií se dá odvodit od adjektiv snadno popsatelným postupem, může se jejich zvládnutí velmi usnadnit, seznámíme-li se s pravidly, podle kterých se tvoří.

Adverbia na -ως

Adverbium na -ως se tvoří tak, že v genitivu pl. maskulina nebo neutra nahradíme koncové souhláskou . Ukážeme si to na jednotlivých deklinacích v následující tabulce.

nominativ sg. genitiv pl. adverbium význam adv.
σοφός σοφῶν σοφῶς moudře
πᾶς, πᾶν πάντων πάντως zcela
ὤν, ὄν ὄντων ὄντως skutečně
ἄφρων, ἄφρον ἀφρόνων ἀφρόνως nerozumně
ἀληθής, ἀληθές ἀληθῶν ἀληθῶς opravdu
εὐθύς, εὐθύ εὐθέων εὐθέως ihned, zrovna

Poznámka pro zvídavé: Adverbia na -ως (např. ὁμοίως - "podobně") byla původně ablativem - jedním z pádů adjektiva, který ale v řečtině zanikl. Dochovaly se po něm jen pozůstatky právě v podobě těchto adverbií. A protože je toto adverbium jakousi zkamenělinou prehistorické deklinace, ukazuje se výhodné vycházet při jeho tvoření z tvarů nám známých - konkrétně právě z genitivu pl., který je onomu fosilnímu ablativu nejpodobnější.